Algemene Voorwaarden

Download de pdf hierVerhelderend en duidelijk. Lees ook onze disclaimer en privacy statement.

1.1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook, tussen Cross Internet en de klant. Cross Internet respecteert de privacy van haar klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw opdracht.

1.2 Termijn van levering

Een door de klant bestelde en betaalde dienst zal door Cross Internet binnen een redelijkerwijs te verwachten termijn volbracht worden. Wanneer er sprake is van omstandigheden waardoor Cross Internet niet in staat is om de door de klant bestelde en betaalde dienst te vervullen, heeft de klant het recht om de dienst te herroepen en het betaalde bedrag terug te vorderen. Indien Cross Internet door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing niet aan de gestelde termijn kan voldoen, vervalt het recht van de klant op terugvordering van de dienst.

Als er aan de kant van de opdrachtgever een vertraging ontstaat door het niet tijdig aanleveren van de benodigde gegevens heeft Cross Internet het recht om de opdracht in zijn geheel te factureren na een periode van 3 maanden na de laatste wijzigingen/werkzaamheden.

1.3 Herroepen opdracht

Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept na betaling heeft de klant geen recht op teruggave van het betaalde bedrag, met uitzondering van art. 1.2.

1.4 Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van omstandigheden, onafhankelijk van de wil, waardoor van Cross Internet redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Cross Internet het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

2. HONORARIUM EN BETALING

2.1 Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Cross Internet zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is wijziging niet meer aan de orde, behoudens onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW.

2.2 Betalingsverplichting en facturering

Cross Internet heeft het recht om haar facturen elektronisch, dan wel middels post te versturen. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 8 tot 14 dagen na factuurdatum. Bij projecten werken wij altijd in fases. Hieraan zijn termijnen gekoppeld:

Betaling van het bedrag:
1e termijn: 30% bij opdracht
2e termijn: 30% bij installatie
3e termijn: 40% 14 dagen na definitieve oplevering

Indien een product is besteld is de cliënt verplicht deze af te nemen, tenzij het product niet beantwoord aan de overeenkomst.

Als er vertraging in een traject ontstaat, welke te verwijten is aan de opdrachtgever waardoor Cross Internet niet kan overgaan tot de volgende fase heeft zij het recht om de opdracht in zijn geheel te factureren. Tot deze maatregel gaan wij pas over na een periode van 3 maanden zonder dat er iets aan de situatie is gewijzigd (wijzigingen/werkzaamheden).

Indien na het verstrijken van de aangegeven betalingstermijn door Cross Internet nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal de klant hieraan, hetzij telefonisch of schriftelijk, herinnerd worden. Hierop volgende zal een laatste aanmaning het logisch vervolg zijn. 7 werkdagen na deze aanmaning zal de vordering ovedragen worden naar deurwaarder of incassobureau waar Cross Internet op dat moment mee samenwerkt. Bijkomende extra kosten en rente komen op de rekening van de opdrachtgever.

2.3 Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Cross Internet door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gedeclareerd.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Onderling overleg is echter pas nodig indien deze kosten meer bedragen dan 10% van het oorspronkelijke geplaatste projectbedrag.

2.4. Aanvang overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de overeenkomst is schriftelijk of duidelijk digitaal via email goedgekeurd door de opdrachtgever en Cross Internet heeft haar factuur bij start opdracht verstuurd. Pas op dit moment is de opdracht ontvangen en definitief geaccepteerd door Cross Internet.

2.5 Duur overeenkomst

De minimale contractduur behorende bij een verstrekte opdracht bedraagt 1 jaar. De looptijd begint bij definitieve acceptatie zie art. 2.4 Vanwege de aard van onze producten en diensten welke dag in dag uit beschikbaar dienen te zijn wordt onze dienstverlening automatisch en stilzwijgend met een jaar verlengd. De kosten voor de verlenging van onze dienstverlening gaan per jaar. Bij ongewijzigde opdracht zijn de kosten voor het websiteonderhoud en het voortzetten van online marketingcampagnes circa 25% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, echter nooit meer dan 30%. Voor elk daaropvolgend jaar wordt het jaarlijkse bedrag vooraf in zijn geheel gefactureerd. Indien het contract tussentijds wordt opgezegd volgt over de resterende maanden geen restitutie.

2.6 Beëindiging overeenkomst

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen en dienen rekening te houden met eventuele lopende contractperioden.

2.7 Uitgebreid & Verleng eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud is in Nederland geregeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek. Binnen de overeenkomst tussen Cross Internet en opdrachtgever zijn enkele specifieke zaken van toepassing door het internet karakter van de dienstverlening. Het is dan ook ingericht als volgt: Opdrachtgever is pas eigenaar van de afgenomen website onderdelen indien alle rekeningen zijn betaald. Daarbij beperkt het eigendomsvoorbehoud zich niet alleen tot de geleverde website onderdelen maar ook elk afzonderlijk onderdeel hiervan. Denk dan aan vormgeving, programmatuur, technisch webdesign, webhosting, teksten, foto`s, domeinnaam, beheersystemen, email en online marketing strategie waaronder de extern verwijzende links naar het domein van opdrachtgever. Omdat van dit eigendom pas gebruik gemaakt kan worden indien de domeinnaam (DOMAIN NAME SYSTEM) ook in bezit is van de eigenaar behoort ook de domeinnaam tot het geheel aan samenhangende werkzaamheden. Ook al is deze niet direct geregistreerd op naam Cross Internet maar op naam van opdrachtgever. 

Alle facturen en tevens nog niet gefactureerde openstaande verplichtingen welke voortvloeien uit de oorspronkelijke overeenkomst alsmede het service contract moeten volledig betaald zijn om eigendom te laten overgaan. Komt de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Cross Internet niet na en blijft aldus de voorwaarde onvervuld, dan kan Cross Internet alles wat met de website in zijn geheel te maken heeft als eigendom bij de opdrachtgever opeisen. Omdat de website en alles wat hiermee te maken heeft het eigendom blijft tot betaling volledig is voldaan, staat de zaak niet aan verhaal door schuldeisers van de verkrijger bloot en kan hij ook in geval van faillissement afgifte van de voorbehouden zaak vorderen. Opdrachtgever gaat er dus mee akkoord dat indien men niet aan de overeengekomen betalingsverplichting kan voldoen Cross Internet gerechtigd is om Google advertenties op de website te plaatsen, dit totdat het bedrag van alle openstaande vorderingen inclusief rente & kosten zijn voldaan. Tevens zal opdrachtgever meewerken aan correcte overdacht van domeinnaam waar Cross Internet de website op heeft geïnstalleerd in naam van opdrachtgever.
 Aanvullende voorwaarde: Cross Internet verkrijgt het volledige eigenaarsrecht zoals voorgeschreven door SIDN.nl over de domeinnaam als deze openstaande vorderingen niet binnen 1 jaar zijn verrekend d.m.v. het  plaatsen van de Google Adsense advertenties. Opdrachtgever zal meewerken aan overdracht van deze domeinnaam indien betalingsverplichting niet nagekomen kan worden.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Aansprakelijkheid

Cross Internet is niet aansprakelijk voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens. Cross Internet is niet aansprakelijk voor fouten, niet leveren of onrechtmatig handelen van derden.

3.2 Garantie

De websites welke ontwikkeld worden door Cross Internet voldoen aan de huidig geldende standaarden. Tevens worden de websites pas na een grondige eindcontrole definitief gepubliceerd. Door het diverse en uigebreide platform van verschillende browsers kan Cross Internet dan ook niet ten alle tijden garanderen dat er geen (spel)fouten op de website of in de broncode aanwezig kunnen zijn. Echter elke website zal volledig werken in de meest gebruikte browsers van dat moment. Momenteel zijn dit Chrome, Edge, Safari en Firefox. Er kan niet gegarandeerd worden dat de website ook op nieuwere (versies van) internet browsers goed wordt weergegeven. Tav de backoffice kan door Cross Internet de opdrachtgever verplicht worden te werken met de meest gebruikte versie van dat moment met tevens de laatste updates en versie.

Als er aan de website door de opdrachtgever of door derden wijzigingen worden aangebracht, vervalt uiteraard het recht op kosteloze reparatie omdat wij geen inzicht/controle hebben over de gedane wijzigingen.

Er zijn vele factoren die invloed hebben op de plaats van websites in de resultaten van zoekmachines. Cross Internet stelt zich derhalve, na levering van het product, niet aansprakelijk voor de resultaten van de aanmelding en kan geen resultaten garanderen, behalve een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers op de middels zoekmachine-optimalisatie / zoekmachinemarketing behandelde website. Om deze bezoeker statistieken bij te houden, installeren wij in de meeste gevallen Google Analytics & Webmastertools. Tevens is het Content Management Systeem voorzien van een logsysteem dat aanpassingen door alle gebruikers bijhoudt.

3.3 Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Cross Internet voor schade uit hoofde van een overeenkomst met de klant, is altijd beperkt tot het bedrag van de geleverde dienst van Cross Internet.

3.4 Garantie geleverde materialen

De klant vrijwaart Cross Internet voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekte informatie, die bij de uitvoering van diensten worden gehanteerd.

4. INTERNET

4.1 Copyright

U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright.

4.2 Beperking aansprakelijkheid

De diensten van Cross Internet mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Cross Internet neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de website van de klant. De klant is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op zijn site geplaatst wordt. De klant zal door het gebruik van de diensten van Cross Internet geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:

  • de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
  • geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
  • geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
  • niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
  • niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
  • geen virussen verspreiden;
  • geen erotische content verspreiden.

Indien de afnemer, naar het oordeel van Cross Internet, handelt in strijd met de verplichtingen is Cross Internet gerechtigd de afnemer te weigeren.

4.3 Voortvloeiende claims

De klant verklaart Cross Internet niet aansprakelijk te stellen voor claims die voortvloeien uit activiteiten van de klant en op zijn beurt Cross Internet te vrijwaren van enige aanspraak van derden terzake.

5. DIVERSEN

5.1 Rechtsgeldigheid

Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden. Indien één of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

5.2 Doorverkoop diensten

Het is de klant niet toegestaan de diensten van Cross Internet ter beschikking te stellen aan derden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door Cross Internet. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen Cross Internet en afnemer.

5.3 Intellectueel eigendom en auteursrechten

Cross Internet behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Cross Internet tot stand gebrachte ontwerpen, teksten, zoekmachine strategie, schetsen, webdesign, programmeerwerk, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Cross Internet ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. En zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Cross Internet worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Cross Internet behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5.4 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.5 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Cross Internet en de klant is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Cross Internet en de klant is de rechter in het arrondissement waar Cross Internet is gevestigd. Zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Online Parfumerie Shop

Webshop met meer dan 1250 artikelen in de categorie parfumerie, cosmetica en verzorging voor mannen, vrouwen en kinderen. Onlineparfumerieshop.nl staat bekend om hun hoogwaardige artikelen en snelle leveringen.

Bekijk deze case
Pascal Vrijenhoek & Renske Henderikx Hypothekersunie B.V.

" We hebben net naar het voorlopige resultaat van de website gekeken en het ziet er top uit (Y). We waren op zoek maar een professionele en kundige partner & we wilden jullie hier... "

Bekijk alle klantreacties
Cross Internet Lindanusstraat 12,
6031 EA Nederweert, Limburg,
Nederland
Telefoon: +31(0)495 45 11 70 Mobiel: +31(0)6 374 538 27 Mail: info@crossinternet.nl
Nieuwsbrief Online marketing nieuws waar u iets aan heeft!
© Cross Internet 2006 - 2018 | Algemene voorwaarden | Juridisch | Sitemap