Home  Algemene voorwaarden 

Juridisch

Algemene voorwaarden.

Verhelderend en duidelijk. Lees ook onze disclaimer en privacy statement.

Download de PDF

1.1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook, tussen Cross Internet en de klant. Cross Internet respecteert de privacy van haar klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw opdracht.

Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.

1.2 Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Cross internet dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen zal worden uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Cross internet zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen. Cross internet is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

1.3 Termijn van levering

Een door de klant bestelde en betaalde dienst zal door Cross Internet binnen een redelijkerwijs te verwachten termijn volbracht worden. Wanneer er sprake is van omstandigheden waardoor Cross Internet niet in staat is om de door de klant bestelde en betaalde dienst te vervullen, heeft de klant het recht om de dienst te herroepen en het betaalde bedrag terug te vorderen. Indien Cross Internet door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing niet aan de gestelde termijn kan voldoen, vervalt het recht van de klant op terugvordering van de dienst. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Als er aan de kant van de opdrachtgever een vertraging ontstaat door het niet tijdig aanleveren van de benodigde gegevens heeft Cross Internet het recht om de opdracht in zijn geheel te factureren na een periode van 3 maanden na de laatste wijzigingen/werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Cross internet.

1.4 Herroepen opdracht

Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept na betaling heeft de klant geen recht op teruggave van het betaalde bedrag, met uitzondering van art. 1.3.

1.5 Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van omstandigheden, onafhankelijk van de wil, waardoor van Cross Internet redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Cross Internet het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

2. HONORARIUM EN BETALING

2.1 Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Cross Internet zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is wijziging niet meer aan de orde, behoudens onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW.

2.2 Betalingsverplichting en facturering

Cross Internet heeft het recht om haar facturen elektronisch, dan wel middels post te versturen. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij projecten werken wij altijd in fases. Hieraan zijn termijnen gekoppeld:

Betaling van het bedrag:
1e termijn: 30% bij opdracht
2e termijn: 30% bij installatie
3e termijn: 40% 14 dagen na definitieve oplevering

Indien een product is besteld is de cliënt verplicht deze af te nemen, tenzij het product niet beantwoord aan de overeenkomst.

Als er vertraging in een traject ontstaat, welke te verwijten is aan de opdrachtgever waardoor Cross Internet niet kan overgaan tot de volgende fase heeft zij het recht om de opdracht in zijn geheel te factureren. Tot deze maatregel gaan wij pas over na een periode van 3 maanden zonder dat er iets aan de situatie is gewijzigd (wijzigingen/werkzaamheden).

Indien na het verstrijken van de aangegeven betalingstermijn door Cross Internet nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal de klant hieraan, hetzij telefonisch of schriftelijk, herinnerd worden. Hierop volgende zal een laatste aanmaning het logisch vervolg zijn. 7 werkdagen na deze aanmaning zal de vordering ovedragen worden naar deurwaarder of incassobureau waar Cross Internet op dat moment mee samenwerkt. Bijkomende extra kosten en rente komen op de rekening van de opdrachtgever.

Na het verstrijken van 30 dagen na de vervaldatum ( komt neer op 45 dagen na factuurdatum ) is de Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. In dit geval heeft Cross internet voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie naar eigen inzicht A:te beeindigen, B:op te schorten of C: het toepassen van een retentierecht, onverminderd het recht van Cross internet vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. 

2.3 Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Cross Internet door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gedeclareerd.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Onderling overleg is echter pas nodig indien deze kosten meer bedragen dan 10% van het oorspronkelijke geplaatste projectbedrag.Cross internet heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

2.4. Aanvang overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de overeenkomst is schriftelijk of duidelijk digitaal via email goedgekeurd door de opdrachtgever en Cross Internet heeft haar factuur bij start opdracht verstuurd. Pas op dit moment is de opdracht ontvangen en definitief geaccepteerd door Cross Internet.

2.5 Duur overeenkomst

De minimale contractduur behorende bij een verstrekte opdracht bedraagt 1 jaar. De looptijd begint bij definitieve acceptatie zie art. 2.4 Vanwege de aard van onze producten en diensten welke dag in dag uit beschikbaar dienen te zijn wordt onze dienstverlening automatisch en stilzwijgend met een jaar verlengd. De kosten voor de verlenging van onze dienstverlening gaan per jaar. Bij ongewijzigde opdracht zijn de kosten voor het websiteonderhoud en het voortzetten van online marketingcampagnes circa 25% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, echter nooit meer dan 30%. Voor elk daaropvolgend jaar wordt het jaarlijkse bedrag vooraf in zijn geheel gefactureerd. Indien het contract tussentijds wordt opgezegd volgt over de resterende maanden geen restitutie.

2.6 Beëindiging overeenkomst

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen en dienen rekening te houden met eventuele lopende contractperioden.

2.7 Uitgebreid & Verleng eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud is in Nederland geregeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek. Binnen de overeenkomst tussen Cross Internet en opdrachtgever zijn enkele specifieke zaken van toepassing door het internet karakter van de dienstverlening. Het is dan ook ingericht als volgt: Opdrachtgever is pas eigenaar van de afgenomen website onderdelen indien alle rekeningen zijn betaald. Daarbij beperkt het eigendomsvoorbehoud zich niet alleen tot de geleverde website onderdelen maar ook elk afzonderlijk onderdeel hiervan. Denk dan aan vormgeving, programmatuur, technisch webdesign, webhosting, teksten, foto`s, domeinnaam, beheersystemen, email en online marketing strategie waaronder de extern verwijzende links naar het domein van opdrachtgever. Omdat van dit eigendom pas gebruik gemaakt kan worden indien de domeinnaam (DOMAIN NAME SYSTEM) ook in bezit is van de eigenaar behoort ook de domeinnaam tot het geheel aan samenhangende werkzaamheden. Ook al is deze niet direct geregistreerd op naam Cross Internet maar op naam van opdrachtgever. Alle facturen en tevens nog niet gefactureerde openstaande verplichtingen welke voortvloeien uit de oorspronkelijke overeenkomst alsmede het service contract moeten volledig betaald zijn om eigendom te laten overgaan. Komt de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Cross Internet niet na en blijft aldus de voorwaarde onvervuld, dan kan Cross Internet alles wat met de website in zijn geheel te maken heeft als eigendom bij de opdrachtgever opeisen. Omdat de website en alles wat hiermee te maken heeft het eigendom blijft tot betaling volledig is voldaan, staat de zaak niet aan verhaal door schuldeisers van de verkrijger bloot en kan hij ook in geval van faillissement afgifte van de voorbehouden zaak vorderen. Opdrachtgever gaat er dus mee akkoord dat indien men niet aan de overeengekomen betalingsverplichting kan voldoen Cross Internet gerechtigd is om Google advertenties op de website te plaatsen, dit totdat het bedrag van alle openstaande vorderingen inclusief rente & kosten zijn voldaan. Tevens zal opdrachtgever meewerken aan correcte overdacht van domeinnaam waar Cross Internet de website op heeft geïnstalleerd in naam van opdrachtgever. Aanvullende voorwaarde: Cross Internet verkrijgt het volledige eigenaarsrecht zoals voorgeschreven door SIDN.nl over de domeinnaam als deze openstaande vorderingen niet binnen 1 jaar zijn verrekend d.m.v. het  plaatsen van de Google Adsense advertenties. Opdrachtgever zal meewerken aan overdracht van deze domeinnaam indien betalingsverplichting niet nagekomen kan worden.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Aansprakelijkheid

Cross Internet is niet aansprakelijk voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens. Cross Internet is niet aansprakelijk voor fouten, niet leveren of onrechtmatig handelen van derden.

3.2 Garantie

De websites welke ontwikkeld worden door Cross Internet voldoen aan de huidig geldende standaarden. Tevens worden de websites pas na een grondige eindcontrole definitief gepubliceerd. Door het diverse en uigebreide platform van verschillende browsers kan Cross Internet dan ook niet ten alle tijden garanderen dat er geen (spel)fouten op de website of in de broncode aanwezig kunnen zijn. Echter elke website zal volledig werken in de meest gebruikte browsers van dat moment. Momenteel zijn dit Chrome, Edge, Safari en Firefox. Er kan niet gegarandeerd worden dat de website ook op nieuwere (versies van) internet browsers goed wordt weergegeven. Tav de backoffice kan door Cross Internet de opdrachtgever verplicht worden te werken met de meest gebruikte versie van dat moment met tevens de laatste updates en versie.

Als er aan de website door de opdrachtgever of door derden wijzigingen worden aangebracht, vervalt uiteraard het recht op kosteloze reparatie omdat wij geen inzicht/controle hebben over de gedane wijzigingen.

Er zijn vele factoren die invloed hebben op de plaats van websites in de resultaten van zoekmachines. Cross Internet stelt zich derhalve, na levering van het product, niet aansprakelijk voor de resultaten van de aanmelding en kan geen resultaten garanderen, behalve een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers op de middels zoekmachine-optimalisatie / zoekmachinemarketing behandelde website. Om deze bezoeker statistieken bij te houden, installeren wij in de meeste gevallen Google Analytics & Webmastertools. Tevens is het Content Management Systeem voorzien van een logsysteem dat aanpassingen door alle gebruikers bijhoudt.

3.3 Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Cross Internet voor schade uit hoofde van een overeenkomst met de klant, is altijd beperkt tot het bedrag van de geleverde dienst van Cross Internet.

3.4 Garantie geleverde materialen

De klant vrijwaart Cross Internet voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekte informatie, die bij de uitvoering van diensten worden gehanteerd.

4. Internet en recht

4.1 Copyright

U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright.

4.2 Beperking aansprakelijkheid

De diensten van Cross Internet mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Cross Internet neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de website van de klant. De klant is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op zijn site geplaatst wordt. De klant zal door het gebruik van de diensten van Cross Internet geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:

  • de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
  • geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
  • geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
  • niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
  • niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
  • geen virussen verspreiden;
  • geen erotische content verspreiden.

Indien de afnemer, naar het oordeel van Cross Internet, handelt in strijd met de verplichtingen is Cross Internet gerechtigd de afnemer te weigeren.

4.3 Voortvloeiende claims

De klant verklaart Cross Internet niet aansprakelijk te stellen voor claims die voortvloeien uit activiteiten van de klant en op zijn beurt Cross Internet te vrijwaren van enige aanspraak van derden terzake. De Opdrachtgever vrijwaart Cross internet ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

4.4 Overmacht

Cross internet is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van Cross internet niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

5. DIVERSEN

5.1 Rechtsgeldigheid

Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden. Indien één of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

5.2 Doorverkoop diensten

Het is de klant niet toegestaan de diensten van Cross Internet ter beschikking te stellen aan derden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door Cross Internet. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen Cross Internet en afnemer.

5.3 Intellectueel eigendom en auteursrechten

Cross Internet behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Cross Internet tot stand gebrachte ontwerpen, teksten, zoekmachine strategie, schetsen, webdesign, programmeerwerk, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Cross Internet ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. En zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Cross Internet worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Cross Internet behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5.4 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.4 Relaties

Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van 18 maanden na het eindigen daaraan, niet toegestaan om een werknemer van Cross internet direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van Cross internet, tenzij Cross internet hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Voor iedere inbreuk op de in artikel 5.4 opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- per overtreding dan wel EUR 1.000,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Cross internet om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van Cross internet zowel in als buiten rechte te handhaven – waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling – alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

5.5 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Cross Internet en de klant is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Cross Internet en de klant is de rechter in het arrondissement waar Cross Internet is gevestigd. Zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

5.6 Klachten

ledere klacht vervalt indien deze niet binnen 30 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

- - - BIJLAGE - -

VERWERKERSOVEREENKOMST – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.

2. Leverancier biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Leverancier bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Opdrachtgever
Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst , plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2. Leverancier zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen leverancier

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd.

3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.

4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.

5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

6. Leverancier zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.


Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

1. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2. De toegestane verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.

3. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

5. Onverminderd de overige rechten van Leverancier, vrijwaart Opdrachtgever Leverancier van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

3. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

2. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

a)Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;

b)Wat is de (voorgestelde) oplossing;

c)Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;

d)Contactgegevens voor de opvolging van de melding;

e)Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit

1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.

3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Succesverhalen vertellen zichzelf. Onze klantencases laten onze werkelijke kracht zien
HB logistiek
HB logistiek Mark Bongaerts Zeer tevreden : er zat haast achter de oplevering van onze site, deze is qua planning opgeleverd overeenkomstig afspraak. Ook de online vindbaarheid van ons bedrijf is prima in orde. Regelmatig krijgen we nieuwe klanten die aantoonbaar via de website contact met ons hebben gezocht.
Meester in Glas
Meester in Glas Wesley Wampers Heel tevreden met de samenwerking met Cross Internet! Ze denken mee over verdere uitbreidingen en verbeteringen van onze webshop. Kleine aanpassingen worden snel opgenomen, TOP!
Contact
Cross Internet Lindanusstraat 12-14 6031EA Nederweert
+31 (0)495 45 11 70 Ma t/m vrij 09:00 - 17:00
Openingstijden Maandag: 08:30 - 17:00 Dinsdag: 08:30 - 17:00 Woensdag: 08:30 - 17:00 Donderdag: 08:30 - 17:00 Vrijdag: 08:30 - 17:00
Parkeertip Parkeren is mogelijk in de blauwe parkeerzone voor de ingang van ons pand. Vergeet je parkeerschijf niet!
Locatie Cross Internet Nederweert
+31 (0)495 45 11 70
Info@crossinternet.nl
+31 (0)637 45 3827
9.6 43 beoordelingen
Route Cross Internet ligt centraal in het zuiden van Nederland. Direct aan de afslag Nederweert. Deze verbindt de A2 met de N275 Weert - Nederweert. Venlo, Sittard, Echt, Eindhoven en Helmond zitten op 30 min reistijd door ligging dicht bij grens Limburg / Brabant.
Cookies op Cross Internet. Cross Internet gebruikt zowel functionele als analytische cookies. Hierdoor kan de website goed functioneren en worden bezoeken op de website goed gemeten. Daarnaast kunnen er marketingcookies worden geplaatst als je deze accepteert. Met marketingcookies kunnen wij de ervaring op onze website persoonlijker en meer gestroomlijnd maken. We kunnen je namelijk nuttige advertenties laten zien en zo je ervaring persoonlijker maken. Meer informatie? Lees hier alles in onze cookieverklaring. Liever toch geen marketingcookies? Dan kun je deze hier weigeren. We plaatsen dan enkel het standaardpakket van functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen op de voorkeuren pagina. Cookies accepteren
Cookie

Niet goed? Geld terug! Wij garanderen nieuwe klanten via jouw website Door onze bewezen aanpak zijn we overtuigd dat ook jouw website beter kan, deze meer bezoekers krijgt en jij nieuwe klanten en omzet genereert!

Uitgebreide garantie info
Contact opnemen
Onze formule voor meer klanten Klik voor meer informatie
Bereik meer klanten 1