Home  Privacy cookieverklaring 

Juridisch

Privacyverklaring.

Verhelderend en duidelijk. Lees ook onze algemene voorwaarden en disclaimer.

Privacyverklaring

Cross internet respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens vind je aan het einde van ons privacybeleid.
Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden. In deze privacy- en cookieverklaring kunt je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en jouw recht op privacy respecteren en beschermen.

Cross Internet
Lindanusstraat 12-14
6031 EA Nederweert
Weert, Limburg
Nederland

KVK: 12061676
BTW: NL0018.00.861.B54

Informeren:
Wij willen je zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.

Verzameling beperken:
Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten.

Beveiligen:
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Toestemming:
Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming wettelijk is vereist.

Rechten van betrokkenen:
De rechten die je toekomen op grond van de huidige privacywetgeving in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens zijn als volgt:

- het recht van inzage,

- informatie,

- rectificatie en aanvulling,

- gegevenswissing en vergetelheid,

- beperking van de verwerking,

- overdraagbaarheid van gegevens,

- recht op bezwaar.

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor digitale marketing en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je niet informeren over onze diensten en activiteiten. Als je een contact-, offerte-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cross internet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Lijst met contactgegevens van de klant via een programma
- Internetbrowser en apparaat type

Je persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden (ook voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen):
- het verlenen van toegang tot de website;
- het aanbieden van functionaliteiten via de website;
- het aanmaken van je account;
- het afhandelen van uw bestellingen;
- het factureren van de afgenomen diensten;
- het registreren van domeinnamen;
- het versturen van nieuwsbrieven;
- het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
- het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@crossinternet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer gebruik van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit zo bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij overigens overeenkomsten en facturen met jouw persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van de opdracht hebben vervaardigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cross internet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cross internet gebruikt voornamelijk cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Op onze website worden cookies gebruikt om:

- 1 bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische en functionele cookies cookies);
- 2 het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren (analytische cookies);
- 3 het internetaanbod voor je interessanter te maken door middel van gerichte advertenties (advertentie cookies);
- 4 de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’ (social media cookies).
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Naam Cookie  Soort Cookie
Facebook Social media cookie
Google Analytics Analytische cookie


Wij hebben geen controle op hetgeen bovenstaande derden partijen zelf met gegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kun je vinden in de privacyverklaring van de betreffende partijen (let wel op: deze kan regelmatig wijzigen).

Afmelden voor cookies & browserinstellingen wijzigen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werken indien je de cookies uitschakelt. Hoe je je browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Onderstaand is één en ander stapsgewijs uitgelegd:

Cookies verwijderen in Internet Explorer : ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox : ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op je recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Chrome : klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Safari : klik op het radar icoontje rechts bovenin. Klik op preferences, ga naar “Privacy” en klik op “Remove All Website Data”. Je kunt ook op “Details” klikken en geselecteerde gegevens verwijderen.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Cross internet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het kan dus zo zijn dat we bepaalde persoonlijke gegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Datacenter voor het online houden van de internetomgeving;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
Boekhouding en administratie.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Cross internet neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt aantoonbaar passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Rechten van betrokkenen

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Je kunt dit verzoek richten aan:

Cross internet
Lindanusstraat 12 - 14
6031 EA NEDERWEERT

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om jezelf eerst te identificeren, voordat wij de gegevens naar je toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je graag als je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Mocht je, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen met onze Privacy manager. Dat is Willem Kraus; hij is te bereiken via avg@crossinternet.nl of telefonisch tijdens kantooruren (08:30 / 17:00uur) op 0495 - 451170.

Wijzigingen privacy reglement

Cross internet kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyreglement. Het meest actuele Privacyreglement is te allen tijde in te zien op de website van www.Crossinternet.nl. Wij adviseren je dan ook dit Privacy Statement regelmatig te lezen.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Cross Internet zijn terug te vinden op deze Algemene Voorwaarden pagina.

Disclaimer

Lees ook onze disclaimer pagina welke van toepassing is op elke pagina binnen deze website.

Succesverhalen vertellen zichzelf. Onze klantencases laten onze werkelijke kracht zien
NieuwKans
NieuwKans Annemieke Laverman Zeer professioneel team, ieder pakt zijn rol zodat zaken/vragen direct opgepakt worden. Mooi, is de toegankelijkheid en verbinding die gemaakt wordt naar ons als klant. Partner die meedenkt, advies geeft en op de juiste manier ondersteunt, van het bouwen van de website tot data driven marketing. Cross Internet, een partij die ik veel ondernemers gun!
Geraeds Ecom
Geraeds Ecom Jordi Uitstekende FB campagne opgezet! Door middel van deze campagne is onze omzet verdrievoudigd in de periode augustus. Ik raad Cross Internet dan ook zeker aan!
Contact
Cross Internet Lindanusstraat 12-14 6031EA Nederweert
+31 (0)495 45 11 70 Ma t/m vrij 09:00 - 17:00
Openingstijden Maandag: 08:30 - 17:00 Dinsdag: 08:30 - 17:00 Woensdag: 08:30 - 17:00 Donderdag: 08:30 - 17:00 Vrijdag: 08:30 - 17:00
Parkeertip Parkeren is mogelijk in de blauwe parkeerzone voor de ingang van ons pand. Vergeet je parkeerschijf niet!
Locatie Cross Internet Nederweert
+31 (0)495 45 11 70
Info@crossinternet.nl
+31 (0)637 45 3827
9.6 43 beoordelingen
Route Cross Internet ligt centraal in het zuiden van Nederland. Direct aan de afslag Nederweert. Deze verbindt de A2 met de N275 Weert - Nederweert. Venlo, Sittard, Echt, Eindhoven en Helmond zitten op 30 min reistijd door ligging dicht bij grens Limburg / Brabant.
Cookies op Cross Internet. Cross Internet gebruikt zowel functionele als analytische cookies. Hierdoor kan de website goed functioneren en worden bezoeken op de website goed gemeten. Daarnaast kunnen er marketingcookies worden geplaatst als je deze accepteert. Met marketingcookies kunnen wij de ervaring op onze website persoonlijker en meer gestroomlijnd maken. We kunnen je namelijk nuttige advertenties laten zien en zo je ervaring persoonlijker maken. Meer informatie? Lees hier alles in onze cookieverklaring. Liever toch geen marketingcookies? Dan kun je deze hier weigeren. We plaatsen dan enkel het standaardpakket van functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen op de voorkeuren pagina. Cookies accepteren
Cookie

Niet goed? Geld terug! Wij garanderen nieuwe klanten via jouw website Door onze bewezen aanpak zijn we overtuigd dat ook jouw website beter kan, deze meer bezoekers krijgt en jij nieuwe klanten en omzet genereert!

Uitgebreide garantie info
Contact opnemen
Onze formule voor meer klanten Klik voor meer informatie
Bereik meer klanten 1